Samfunnsbygger

av
Thomas Wilhelmsen

«ACTA Bibelskole håper på nytt og spennende linjetilbud fra høsten 2022»

I sommer fikk jeg gleden av å motta en henvendelse fra avisen Dagen. De hadde fått nyss om at Acta bibelskole har en søknad inne hos Utdanningsdirektoratet for nytt linjetilbud –  «Acta Samfunnsbygger». Etter at saken ble kjørt i avisen har jeg møtt både stor begeistring og undring knyttet til vinklingen og sitatene som kom fram der. La meg i anledning at bloggpennen har kommet til meg få utdype noe av bakteppet bak skolens søknad.

IMI-kirken (tidligere Stavanger Indremisjon) har et samfunnsengasjement som er like langt som vår eksistens. Bakgrunnen for stiftelsen i 1876 var «for å møte byens åndelige og legemlige nød» og førte blant annet til byens første organiserte hjemmesykepleie, botilbud for vanskeligstilte kvinner og barn, matutdeling til sultende, begravelsesbyrå, vedskjæreri og -salg som en mulighet for lønnet arbeid til de som ikke hadde annen jobb. I nyere tid kan man peke på Godhetsfestivalen, engasjementet for ureturnerbare flyktninger, IMI Veiledningssenter, Samlivskurset eller Språkskolen som noen helt få, men åpenbare eksempler. Samfunnsengasjementet er med andre ord ingenting nytt. Snarere har det vært et pågående og levende spørsmål om hvordan vi best kan være gode nyheter i og sammen med samfunnet forøvrig.

Hvis vi tar dette engasjementet inn i vår (fram-)tid, så er det mye som taler for at vi går både en spennende og krevende tid i møte. Markedskreftene forsterker fronter og problemstillinger gjennom media og markedsføring. Sosiale medier bidrar til det motsatte av det begrepet antyder: Gjennom såkalte «ekkokamre» skapes hindre for tanker som vi ikke allerede har tenkt, og barrierer mellom mennesker som burde ha møttes. Tradisjonelle forestillinger og samhandlingsmønstre er under stort press. Vi ser en dialog som blir mer polarisert, samtidig som virkeligheten aldri egentlig har vært mer sammensatt. Her må også vi være på banen og prege narrativet i den offentlige dialogen, og på den måten gjøre Guds godhet tilgjengelig!

Min selverkjennelse er at vi har gjort mye – men fortsatt har vi mye og nye ting å gjøre. Særlig i samfunnsdialogen og måten vi samhandler i vårt felles storsamfunn. Undersøkelser viser at stadig flere unge kristne opplever det vanskelig å være nettopp kristne – og føler seg som en marginalisert gruppe. Og som alle andre grupper som opplever seg marginalisert har vi da en tendens til å trekke oss innover mot det som er trygt.

Jeg tenker at vi har all grunn i verden til å tenke optimistisk om vår egen rolle i verden. Jeg vil forfekte et positivt verdensbilde, i det lyset at Gud elsker verden så høyt at han gav sitt eget liv for den. Vi kristne har en Herre som er initiativtakende og brobyggende. Som tilbyr ufortjente og nye sjanser. En som identifiserer seg med og kjemper for de svake og trengende. Som tilbyr sitt aller ytterste for at andre skal blomstre og hente ut sitt fulle potensial. Han verdsetter den aller høyeste kvalitet, men lar samtidig aldri menneskets verdi og identitet begrenses til livsstil, tankegods eller det man klarer å prestere. Dette er gode nyheter for alle!

De kommende årene kommer vårt samfunn sårt til å trenge bro- og samfunnsbyggere. Mennesker som er så trygge på sin egen (tros-)identitet og positive kraft, at møtepunktet med de som tenker eller lever annerledes ikke er truende eller farlig. Mennesker som ikke kjøper premisset om en motsetning mellom et varmt storsamfunn og et drivende engasjert trosliv.

Et initiativ fra bibelskolens side er derfor søknaden til Utdanningsdirektoratet om linjetilbudet «Acta Samfunnsbygger». Dette er et skoleår hvor man får de klassiske komponentene som for eksempel troslære, bibelfag og tilbedelse, men da med henblikk på et framtidig yrkesliv utenfor kirke- og misjonsorganisasjoner. Her ønsker vi å hente inn ressurspersoner fra media, politikk, næringsliv, skole og utdanning, for at studentene skal bli tryggere og klokere på hvordan den kristne troen fortsatt kan få være en sterk gevinst – og ikke et problem – i og for vårt felles storsamfunn.

1. februar 2022 får vi svaret fra Utdanningsdirektoratet. Vi er svært forventningsfulle og klare til å få komme i gang høsten samme år.

7
.
10
.
2021

Kommentarer

Siste blogginnlegg